POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA SPOLOČNOSTI GÜTTLER Kft.

Ciele našej spoločnosti:

Spoločnosť Güttler Kft. chce prispievať k zníženiu prevádzkových nákladov a zvýšeniu výnosov poľnohospodárov vývojom, výrobou a predajom vysokokvalitných strojov a poskytovaním informácií o technológiách, zohľadňujúc pri tom prevenciu alebo minimalizáciu vplyvu na životné prostredie.

Princípy našej spoločnosti sú nasledovné:

 • Cieľom je dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich obchodných partnerov, čo môžeme dosiahnuť výrobou a predajom vyvážene dobrých výrobkov.
 • V silnom konkurenčnom prostredí je nevyhnutné, aby každý náš zamestnanec vykonával svoju prácu pružne, otvorene, nákladovo úsporne, s primeranými rizikami a s najlepšími odbornými vedomosťami.
 • Každý náš obchodný partner je pre nás rovnako dôležitý, bez ohľadu na jeho veľkosť.
 • V záujme zvýšenia účinnosti výroby strojov svojich zamestnancov sústavne školíme a rozvíjame ich myslenie so zameraním na kvalitu a ochranu životného prostredia.
 • Našim zamestnancom zabezpečujeme vhodné podmienky (materiálne, etické, prostredie, hmotný majetok…) na to, aby mohli naše vysoké očakávania splniť.
 • Sústavne monitorujeme právne a iné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na našu organizáciu a usilujeme sa o ich úplné dodržiavanie.

Ochranu životného prostredia a prevenciu jeho znečisťovania považujeme za mimoriadne dôležité, a preto:

 • chceme znížiť množstvo odpadu z našich činností,
 • sústavným vývojom našej technológie a našich organizačných procesov chceme znížiť množstvo vzniknutého nebezpečného odpadu,
 • pri výbere surovín a technológií uprednostňujeme používanie výrobkov šetrných k životnému prostrediu.

S cieľom uspokojenia potrieb zákazníkov si spoločnosť GÜTTLER KFT. stanovila nasledovné úlohy:

 • sústavné vyhľadávanie nových obchodných partnerov, udržiavanie existujúcich kontaktov;
 • odhalenie slabých a silných stránok našej spoločnosti, jej možností a nebezpečenstiev;
 • umiestnenie zákazníkov do centra pozornosti
 • výroba vysokokvalitných výrobkov a sústavný vývoj výrobkov;
 • zabezpečenie nepretržitých servisných služieb k predaným strojom.

Pri dosiahnutí našich vytýčených úloh zohráva dôležitú úlohu vybudovanie, prevádzkovanie a sústavný vývoj integrovaného systému riadenia v súlade s normami MSZ EN ISO 9001:2015 a MSZ EN ISO 14001:2015.

Každý náš zamestnanec a subdodávateľ vykonáva svoju prácu v súlade s dokumentáciou nášho integrovaného systému riadenia pri zohľadňovaní kvality a ochrany životného prostredia, aktívne sa na ňom zúčastňuje, napomáha jeho účinnému prevádzkovaniu a cíti zodpovednosť za jeho dodržiavanie pri svojej práci.