VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ stanovuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov samostatne alebo spolu s inými a ako sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Správa údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných s osobnými údajmi alebo súbormi údajov automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom, teda získavanie, zaznamenávanie, systematizáciu, štruktúrovanie, uchovávanie, premenu alebo zmenu, dotaz, nahliadnutie, využitie, zverejňovanie, prenos, šírenie alebo sprístupnenie osobných údajov iným spôsobom, zosúladenie alebo prepojenie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciu osobných údajov.
Spracúvanie údajov je správou údajov technického charakteru a nemá právo na disponovanie s údajmi alebo na rozhodovanie o údajoch.
Za osobný údaj sa považuje akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu (ďalej len ako „dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá sa môže identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe nejakého identifikátora, napr. mena, čísla, lokalizačného údaja, online identifikátora alebo činiteľa, resp. viacerých činiteľov vzťahujúcich sa na telesnú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ a sprostredkovateľ rešpektuje súkromnú sféru všetkých osôb, ktoré jej odovzdávajú osobný údaj a je zaviazaná na ich ochranu.

I.
Na základe Článku 13 GDPR poskytuje naša spoločnosť nasledovné informácie dotknutým osobám:

Údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: Güttler Kft.
Sídlo: 6800 Hódmezővásárhely külterület 022/35, Maďarsko
Internetová stránka:www.guttler.hu
Kontaktná osoba:Hartman Gábor
Telefón:+36308498533
E-mail: gabor.hartman@guttler.hu

Spracúvanie údajov:
využívanie sprostredkovateľa sa neuskutočňuje.

Sprostredkovateľ môže vykonávať výlučne pokyny, ktoré sú zaznamenané písomne.
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní uzatvoriť písomnú zmluvu, ktorá musí obsahovať údaje odovzdané prevádzkovateľom sprostredkovateľovi a činnosť sprostredkovateľa vykonávanú s týmito údajmi.
Zamestnanci zaoberajúci sa spracúvaním osobných údajov sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.
V záujme zaručenia bezpečnosti údajov sprostredkovateľ prijíma organizačné a technické opatrenia.
Sprostredkovateľ pomáha prevádzkovateľovi pri plnení jeho povinností.
Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa sprostredkovateľ vracia prevádzkovateľovi všetky osobné údaje alebo ich vymaže, a rovnako tak vymaže aj ich existujúce kópie s výnimkou, ak zákon členského štátu alebo únie predpisuje uchovávanie údajov.
Sprostredkovateľ napomáha a umožňuje audity a kontroly na mieste prevádzkovateľom alebo ním povereným kontrolórom.
Ak sprostredkovateľ využíva pomoc ďalšieho sprostredkovateľa, tie isté záväzky, ktoré pôvodne vznikli na základe zmluvy medzi sprostredkovateľom a prevádzkovateľom, sa vzťahujú aj na ďalšieho sprostredkovateľa.

Zodpovedná osoba:

 • Na základe Článku 37 GDPR nie je naša spoločnosť povinná vymenovať zodpovednú osobu

Žiadosti ohľadom ochrany osobných údajov: ak máte akúkoľvek žiadosť alebo otázku v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, môžete svoju žiadosť poslať poštou na adresu 6801 Hódmezővásárhely Pf. 57 alebo elektronicky na adresu info@guttler.hu. Odpoveď Vám pošleme na Vami uvedenú adresu bezodkladne, ale maximálne do 30 dní.

Cezhraničný prenos údajov:

 • cezhraničný prenos údajov sa neuskutočňuje

 

II.
Účel, zákonnosť a doba spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou:
Účely spracúvania osobných údajov:
Naša spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade s právnymi predpismi na nasledovné účely:

 • a) v súvislosti s poskytovaním predajnej činnosti uchovávame a spracúvame údaje príjemcov služby na účely udržiavania kontaktu so zákazníkmi;
 • b) marketingová činnosť určená potenciálnym zákazníkom;
 • c) spracúvanie údajov zamestnancov a uchádzačov (s podmienkami stanovenými v samostatnej smernici);
 • d) spracúvanie kontaktných údajov zmluvných partnerov na účely plnenia zmlúv;
 • e) plnenie objednávok zákazníkov;
 • f) ochrana majetku, osobná bezpečnosť;
 • g) na účely splnenia povinnosti stanovenej zákonom

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

GDPR Článok 6 odsek 1. bod a): súhlas dotknutej osoby
GDPR Článok 6 odsek 1. bod b): nevyhnutné pre plnenie zmluvy
GDPR Článok 6 odsek 1. bod c): nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti
GDPR Článok 6 odsek 1. bod f): oprávnený záujem, vždy je potrebné záujmy zvážiť

Zákonnosť jednotlivých činností spracúvania osobných údajov:

  • a) vystavovanie faktúr v súlade s právnymi predpismi v oblasti účtovníctva: zákonnosť: GDPR Článok 6 odsek 1. bod c)
  • b) udržiavanie kontaktov: zákonnosť (v prípade zamestnancov, partnerov zákonnosť spracúvania osobných údajov): GDPR Článok 6 odsek 1. bod f) Oprávnený záujem prevádzkovateľa: nepretržitosť podnikania
  • c) spracúvanie osobných údajov zamestnancov: GDPR Článok 6 odsek 1. body b), c)
  • d) spracúvanie osobných údajov zmluvných partnerov: zákonnosť: GDPR Článok 6 odsek 1. bod b)
  • e) marketingová činnosť: zákonnosť: GDPR Článok 6 odsek 1. bod a)

Za účelom marketingovej činnosti sa prevádzkuje aj stránka na facebooku, no vytváranie samostatnej databázy a vytváranie profilov sa neuskutočňuje.

 • f) zákonnosť on-line registrácie: GDPR Článok 6 odsek 1. bod a)
 • g) prevádzkovanie bezpečnostnej kamery: zákonnosť: GDPR Článok 6 odsek 1. bod f) Oprávnený záujem prevádzkovateľa: ochrana majetku, v prípade zamestnancov oprávnený záujem zamestnávateľa stanovený v Zákonníku práce.

 

V prípade spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu zvažujeme záujmy, kedy:

 • identifikujeme a zaznamenávame oprávnený záujem
 • identifikujeme a zaznamenávame záujmy a práva dotknutej osoby
 • zvažovanie na základe zásady nevyhnutnosti a proporcionality, obmedzenosti účelu, minimalizácie údajov, minimalizácie uchovávania
 • dotknutú osobu informujeme o zvažovaní záujmov

Dotknutá osoba má právo namietať, na základe ktorého osobný údaj ďalej nespracúvame, s výnimkou, ak to odôvodňuje dôvod vyžadujúci spracúvanie osobného údaju (napr. v prípade údajov, ktorých spracúvanie je nevyhnutné v súvislosti s pracovným pomerom)
Dôvod vyžadujúci si spracúvanie neexistuje v prípade priameho marketingu – v prípade namietania je potrebné osobné údaje vymazať. (Do priameho marketingu patria reklamy, ktoré bezprostredne vyhľadávajú potenciálnych zákazníkov. Môžu sa uskutočniť elektronicky, telefonicky, poštou atď. Na každú metódu vzťahujú špeciálne pravidlá. Dotknutá osoba sa tu stáva adresátom reklamy, teda osobou, ku ktorej sa reklama dostane alebo na ktorú sa reklama zameriava. Osobné údaje dotknutej osoby môže spracúvať, napr. prevádzkovateľ internetovej stránky alebo elektronického obchodu.)

Doba spracúvania osobných údajov:

Faktúry uchovávame v súlade so zákonnými povinnosťami najmenej 8 rokov. Doba uchovávania dokumentov slúžiacich ako základ na vystavenie faktúr je 8 rokov.
Doba uchovávania dokumentov slúžiacich ako základ pracovného pomeru: 50 rokov.
Doba uchovávania osobných údajov poskytnutých na účely udržiavania kontaktu je 1 rok od prerušenia kontaktu.
Doba uchovávania osobných údajov spojených s plnením zmluvy: 5 rokov.

III.
Práva dotknutej osoby:

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi má dotknutá osoba práva stanovené právnymi predpismi.

 • a) právo na prístup (spoznanie údajov, skutočnosti, či sa uskutočňuje spracúvanie údajov);
 • b) ak je niektorý údaj zastaralý alebo nesprávny, má právo na jeho opravu;
 • c) vymazanie (výlučne v prípade spracúvania údajov na základe súhlasu);
 • d) obmedzenie spracúvania údaja;
 • e) zakázanie použitia osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • f) odovzdanie osobných údajov prevádzkovateľovi-tretej osobe alebo zakázanie tohto odovzdania;
 • g) vyžiadanie kópie o osobných údajoch spracúvaných prevádzkovateľom; alebo
 • h) namietanie voči používaniu osobných údajov.

IV.
Porušenie ochrany osobných údajov:

Porušenie bezpečnosti osobných údajov, ktoré zapríčiňuje náhodné alebo protizákonné zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené zverejnenie alebo neoprávnený prístup k spracúvaným osobným údajom.
Naša spoločnosť zabezpečuje bezpečnosť údajov, ktorá zodpovedá miere rizika spojeného so spracúvaním údajov, a v prípade jej porušenia bezodkladne, ale najneskôr do 72 hodín odvtedy, ako sa o tom naša zodpovedná osoba dozvie, alebo ak zodpovedná osoba neexistuje, prevádzkovateľ/sprostredkovateľ alebo jeho zástupca podá oznámenie na orgán dohľadu a informuje tiež dotknutú osobu.
Ak sa dozvie o porušení ochrany osobných údajov, naša spoločnosť bezodkladne uskutoční potrebné bezpečnostné opatrenia na elimináciu a nápravu prípadu, ktorý sa stal základom porušenia ochrany osobných údajov.
Dotknutú osobu informujeme o prijatých opatreniach a ich výsledku.

V.
Informácie o náprave:

Dozorný orgán pre ochranu údajov v Maďarsku: Národný orgán pre ochranu údajov a slobodu informácií (ďalej len ako: „NAIH“, adresa: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Maďarsko, e-mailová adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu). Dotknutá osoba môže podať sťažnosť na NAIH, ak má podozrenie, že spracúvanie osobných údajov vzťahujúcich sa na ňu nespĺňa zákonné povinnosti.
Voči rozhodnutiu NAIH sa môže iniciovať súdne preskúmanie.

VI.
Informácie o evidencii:
Naša spoločnosť spravuje a spracúva osobné údaje zákonne, transparentne, kontrolovateľne a za účelom dosiahnutia týchto cieľov vedie nasledovné evidencie:

1. evidencia spracúvania osobných údajov

 • do nadobudnutia účinnosti GDPR vedie NAIH na základe §65 Zákona č. CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií obsah:
 • poradové číslo
 • činnosť
 • spracúvané údaje
 • účel spracúvania
 • zákonnosť spracúvania
 • spôsob a doba uchovávania
 • meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa
 • meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby
 • prenos údajov, príjemcovia
 • technické a organizačné opatrenia evidenciu spracúvania údajov je pre každú činnosť potrebné viesť samostatne.

2. evidencia prenosu osobných údajov obsah:
tartalma:

 • poradové číslo
 • dátum
 • príjemca
 • prenos osobných údajov do tretích krajín
 • rozsah osobných údajov
 • účel správy a spracúvania osobných údajov
 • zákonnosť správy a spracúvania osobných údajov
 • meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa
 • meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby
 • technické a organizačné opatrenia
 • termín stanovený na vymazanie údajov
 • ostatné údaje stanovené zákonom (napr. identifikátor audítorskej komory)

3. evidencia ukončenia spracúvania osobných údajov obsah:

 • poradové číslo
 • dátum žiadosti
 • meno a identifikačný údaj dotknutej osoby
 • obsah žiadosti
 • názov opatrenia
 • dátum opatrenia
 • meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa
 • meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby

4. evidencia prípadov porušenia ochrany osobných údajov obsah:

 • poradové číslo
 • čas porušenia ochrany osobných údajov
 • názov porušenia ochrany osobných údajov
 • rozsah dotknutých osôb
 • dotknuté osobné údaje
 • vplyv porušenia ochrany osobných údajov
 • opatrenia
 • meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa
 • meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby

5. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
tartalma:

 • sorszám
 • megkeresés tárgya és ideje
 • érintettek köre
 • érintett személyes adatok
 • intézkedések
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

6. adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása
tartalma:

 • sorszám
 • tevékenység ideje
 • tevékenység
 • megfelelés-ellenőrzés
 • hatásvizsgálat-észrevétel
 • felügyeleti hatósági együttműködés

7. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása
tartalma:

 • sorszám
 • beérkezés ideje
 • kérelem tárgya
 • intézkedés (pl. visszaküldés)
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

8. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása
tartalma:

 • sorszám
 • hatásvizsgálat ideje
 • műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
 • szükségesség, arányosság vizsgálata
 • kockázatok elemzése, kezelése
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő véleménye

Kelt: Hódmezővásárhely, 2018. május 25.

Güttler Kft. mint adatkezelő/adatfeldolgozó
képviseletében: Tamási Zsombor

A weboldal cookie-kat tárol, amit az Elfogadás gombra kattintva hagyhat jóvá. További információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close