Všeobecné obchodné podmienky,

ktoré sa vzťahujú na všetky transakcie, pri ktorých spoločnosť Güttler Kft. (IČO: Cg. 06-09-003973, sídlo: 6800 Hódmezővásárhely, külterület 022/35, Maďarsko; DIČ: 11391124-2-06.; v zastúpení: Zsombor Tamási; e-mailová adresa: info@guttler.hu) predáva tovar či poskytuje služby, a transakcia nie je v rozpore so zmluvou uzatvorenou medzi zmluvnými stranami písomne. (Za písomnú zmluvu sa považuje objednávka podaná poštou, faxom, e-mailom alebo osobne písomne, a potvrdenie objednávky poštou, faxom, e-mailom alebo osobne písomne).

Ak zmluvné strany uzatvorili za účelom transakcie zmluvu písomne, Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako: „VOP“) platia iba v prípade, ak zmluvné strany neupravili v zmluve právnu transakciu odlišne. V prípade všetkých záležitostí, ktoré zmluvné strany upravili odlišne ako je uvedené vo VOP, je potrebné považovať za smerodajnú písomnú zmluvu. Pre záležitosti neupravené v danej zmluve sú smerodajné tieto VOP, Nariadenie vlády č. 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a podnikom a Občiansky zákonník.

 

1. Vznik dodávateľskej zmluvy

Spoločnosť Güttler Kft. nie je viazaná svojimi ponukami uvedenými v informačných materiáloch a brožúrach ohľadne ceny, množstva, termínov dodania a možností dodania, pretože ich podmienky sa môžu meniť na základe zmien, ktoré nastanú v dodacích podmienkach dodávateľov spoločnosti Güttler Kft.
Kupujúci si môže požadovaný produkt alebo službu objednať písomne – faxom, listom alebo e-mailom –, ústne, telefonicky alebo prostredníctvom internetového obchodu. V prípade niektorých objednávok môže spoločnosť Güttler Kft. požadovať od Kupujúceho, aby svoju objednávku uskutočnenú ústne, telefonicky alebo elektronickým spôsobom potvrdil písomne podpisom oprávnenej osoby. Spoločnosť Güttler Kft. považuje osoby, ktoré objednávku podávajú, za osoby, ktoré kupujúceho, teda objednávateľa v tomto ohľade zastupujú s plnou právomocou. Za právoplatné zastupovanie nesie zodpovednosť objednávajúca osoba.
Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Güttler Kft. a Kupujúcim vzniká potvrdením objednávky Kupujúceho písomne alebo elektronicky, s obsahom uvedeným v potvrdení objednávky.
Spoločnosť Güttler Kft. je oprávnená jednostranne odstúpiť od vzniknutej zmluvy, ak sa objavia skutočnosti, ktoré spochybňujú úveruschopnosť alebo platobnú schopnosť Kupujúceho, najmä ak sa voči Kupujúcemu začalo konkurzné alebo likvidačné konanie.
Kupujúcemu prislúcha právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní. V prípade zmlúv zameraných na poskytnutie služby uzatvorených mimo predajne a na diaľku, ak sa plnenie začne po uskutočnení vyhlásenia predpísaného v nariadení vlády, kupujúcemu prislúcha právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní nasledovne:

Svoje právo na odstúpenie od zmluvy alebo výpoveď zmluvy si môže kupujúci uplatniť do štrnástich dní
a) v prípade kúpnej zmluvy výrobku
aa) odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim alebo treťou osobou odlišnou od prepravcu, označenou kupujúcim,
ab) v prípade kúpy viacerých výrobkov, ak sa jednotlivé výrobky dodajú v rôznych termínoch, odo dňa prevzatia naposledy dodaného výrobku kupujúcim alebo treťou osobou odlišnou od prepravcu, označenou kupujúcim,
ac) v prípade výrobku, ktorý pozostáva z viacerých položiek alebo kusov odo dňa prevzatia naposledy dodanej položky alebo kusu kupujúcim alebo treťou osobou odlišnou od prepravcu, označenou kupujúcim,
ad) ak je výrobok potrebné v rámci stanoveného obdobia dodávať pravidelne, odo dňa prevzatia prvej dodávky kupujúcim alebo treťou osobou odlišnou od prepravcu, označenou kupujúcim;
b) v prípade zmluvy o poskytnutí služby štrnásť dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

 

2. Termín plnenia

Spoločnosť Güttler Kft. si vyhradzuje právo na predbežnú a čiastočnú dodávku ohľadne každej svojej zmluvy. V prípade predbežnej alebo čiastkovej dodávky je Kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu primerane k dodávke.
Ak sa strany nedohodli inak, termínom dodania je maximálne 60 dní od vykonania objednávky.

 

3. Odovzdanie-prevzatie výrobku, námietky voči kvalite alebo množstvu

Ak sa strany nedohodnú inak, odovzdanie-prevzatie výrobku sa uskutoční v aktuálnom sídle spoločnosti Güttler Kft. Spoločnosť Güttler Kft. považuje osobu poverenú prevzatím výrobku za zástupcu Kupujúceho určeného na daný úkon, ktorý je okrem prevzatia výrobku oprávnený uskutočniť aj právne vyhlásenia v súvislosti s odovzdaním-prevzatím výrobku.
Ohľadne výrobku prevzatého v okamihu odovzdania-prevzatia výrobku je Kupujúci povinný vzniesť svoje námietky voči kvalite alebo množstvu výrobku, ktoré sa dajú zistiť vizuálnou kontrolou výrobku, a je povinný porovnať prevzatý výrobok s výrobkom uvedeným na faktúre a nahlásiť prípadné odchýlky spoločnosti Güttler Kft. Ak Kupujúci nevznesie žiadne námietky, po odovzdaní a prevzatí výrobku budú zmluvné strany považovať položky uvedené na faktúre za kompletne odovzdané.
Po odovzdaní-prevzatí výrobku môže Kupujúci vzniesť námietku voči kvalite výlučne ohľadom vád, ktoré sa nedajú zistiť vizuálnou kontrolou (skryté vady) v rámci povinnej záručnej doby, ktorá sa vzťahuje na výrobok. V prípade skrytej vady otestuje spoločnosť Güttler Kft. materiál, či jeho kvalita zodpovedá požiadavkám kvality predpísaným výrobcom. V prípade spracovania, úpravy, opracovania výrobku alebo jeho využitia akýmkoľvek iným spôsobom nesie spoločnosť Güttler Kft. zodpovednosť výlučne v tom prípade, ak výrobok v momente jeho odovzdania-prevzatia nespĺňal technické podmienky predpísané jeho výrobcom.
V prípade nevýznamného nedostatku, ktorý nebráni v zamýšľanom používaní dodaného výrobku nie je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie výrobku a – na tom istom základe – zaplatenie ceny výrobku.

 

4. Ceny a platobné podmienky

Ceny uvedené v cenníkoch a iných publikáciách vydaných spoločnosťou Güttler Kft. majú výlučne informatívny charakter.
Cena prevzatého výrobku alebo poskytnutej služby je splatná v termíne uvedenom na príslušnej faktúre. Úhrada faktúry sa uskutočňuje spôsobom platby uvedeným na faktúre. Námietka, ktorá sa vzťahuje na časť faktúry, neoprávňuje Kupujúceho na odmietnutie úhrady častí faktúry, ktorých sa námietka netýka. Ak sa na tom strany nedohodnú inak, spoločnosť Güttler Kft. je oprávnená vystaviť faktúru pri odovzdaní-prevzatí výrobku alebo poskytnutí služby. Ak Kupujúci uhradí cenu prevodom, strany považujú platbu za uskutočnenú po jej pripísaní na bankový účet spoločnosti Güttler Kft.
Spoločnosť Güttler Kft. je oprávnená vystaviť a poslať faktúru Kupujúcemu na hodnotu výrobku, ktorý si aj napriek oznámeniu v termíne neprevzal, a Kupujúci je povinný ju uhradiť do dátumu, ktorý je uvedený na faktúre, a to aj napriek neprevzatiu výrobku.
Úhrada ceny v čiastkach je možná výlučne na základe výslovného písomného súhlasu spoločnosti Güttler Kft.
V prípade oneskorenej platby je spoločnosť Güttler Kft. oprávnená účtovať úrok z omeškania na dobu omeškania.
V prípade porušenia platobných podmienok je spoločnosť Güttler Kft. oprávnená jednostranne zrušiť prípadné platobné úľavy poskytnuté Kupujúcemu a uplatniť si splatnosť na všetky svoje pohľadávky existujúce voči Kupujúcemu. Ďalej je oprávnená jednostranne odstúpiť od zmluvy a uplatniť si voči Kupujúcemu škodu, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia zmluvy .

 

5. Výhrada vlastníctva

Výrobok, ktorý je predmetom zmluvy, je vlastníctvom spoločnosti Güttler Kft. až do úplnej úhrady celkovej ceny výrobku.
Ak Kupujúci alebo akákoľvek tretia osoba na pokyn Kupujúceho spojí, spracuje, zjednotí alebo skombinuje výrobok, ktorý je vlastníctvom spoločnosti Güttler Kft., s inými predmetmi, spoločnosť Güttler Kft. nadobúda bez akéhokoľvek nariadenia vlastnícke právo na takto vzniknuté predmety v pomere, v akom je hodnota ešte neuhradeného výrobku k hodnote vzniknutých vecí.

 

6. Zodpovednosť

Ak dohoda uzatvorená medzi Zmluvnými stranami neustanovuje iné, spoločnosť Güttler Kft. nenesie zodpovednosť za škody, ktoré nevzniknú priamo z plnenia, teda obzvlášť nenesie zodpovednosť za ušlý zisk alebo za majetkové ujmy, ktoré Kupujúci prípadne utrpí.
Údaje uvedené v brožúrach, katalógoch a iných písomných materiáloch spoločnosti Güttler Kft. majú výlučne informatívny charakter a nepovažujú sa za písomnú ponuku, pričom spoločnosť Güttler Kft. nenesie za ich obsah žiadnu zodpovednosť.
Spoločnosť Güttler Kft. nenesie zodpovednosť za to, či sa môže výrobok využiť na účely Kupujúceho. Kupujúci je povinný preskúmať, či je výrobok vhodný na jeho vlastné účely použitia.

 

7. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť Güttler Kft. uverejňuje VOP vo svojich aktuálnych obchodných jednotkách, na internetovej stránke spoločnosti a na zadnej strane faktúr a objednávok.
Spoločnosť Güttler Kft. uverejňuje aj prípadné zmeny VOP. Zmenené ustanovenia uplatňuje ohľadne zmlúv, ktoré vzniknú po dátume ich zverejnenia.
Objednávkou ktoréhokoľvek výrobku Kupujúci potvrdzuje, že pozná ustanovenia VOP, berie ich na vedomie a bude ich dodržiavať.
Ak medzi spoločnosťou Güttler Kft. a Kupujúcim vznikne spor v dôsledku plnenia na základe VOP, zmluvné strany sa podrobia (v závislosti od právomoci) jurisdikcii Segedínskeho okresného súdu alebo Segedínskeho všeobecného súdu.
V prípade ustanovení, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa budú uplatňovať platné právne predpisy Maďarska.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť 26. októbra 2015 a uplatňujú sa voči zmluvám uzatvoreným po tomto dátume.


A weboldal cookie-kat tárol, amit az Elfogadás gombra kattintva hagyhat jóvá. További információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close